นโยบายความเป็นส่วนตัว


1. บทนำ

1.1. สะสมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแก่ความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงอยากจะให้ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของสะสม ว่าเราจะมีการกระทำใดบาง อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง จับเก็บ บันทึก เปิดเผย วิเคราะห์ กับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 1.2. สะสมจะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น 1.3. สะสมจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระยะเวลาที่กฎหมายของราชอาณาจักรไทยได้กำหนดเอาไว้เท่านั้น 1.4. ในการที่ท่านได้สมัครบริการเข้าใช้บิการของสะสม เราจะถือว่าท่านได้เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว และท่านได้ยินยอมให้สะสมนำข้อมูลของท่านมาใช้ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 1.5. หากท่านมีความคิดเห็นหรือของส่งสัยใด ท่านสามารถติอต่อเราได้ที่ support@sasom.co.th

2. การจัดเก็บข้อมูล

2.1. ทางสะสมจะมีการจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านได้: 2.1.1. สมัครสมาชิก 2.1.2. เชื่อมต่อบัญชีของบุคคลภายนอกกับทางสะสม อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง facebook google plus 2.1.3. มีการใช้บริการสะสม 2.1.4. มีการติอต่อกับเรา อาทิแต่ไม่จำกัดเพียง เสนอข้อคิดเห็นคำติชม ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม 2.1.5. มีการให้ข้อมูลของท่านแก่เราผ่านทางเว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชันของสะสม อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อาศัย ที่อยู่จัดส่ง 2.1.6. ใช้บริการของบุคคลภายนอกที่ทางสะสมได้จัดไว้ให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชันของ สะสม อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง บริการชำระเงิน บริการขนส่ง 2.1.7. ได้ทำแบบสอบถามที่ทางสะสมได้จัดทำขึ้น 2.1.8. ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่สะสม ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 2.2. ทางสะสมจะจับเก็บข้อมูลเหล่านี้ แต่ไม่จำกัดเพียง : 2.2.1. ชื่อ นามสกุล 2.2.2. ที่อยู่อาศัย 2.2.3. ที่อยู่จัดส่ง 2.2.4. ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน 2.2.5. วัน เดือน ปี เกิด 2.2.6. อีเมล 2.2.7. หมายเลขโทรศัพท์ 2.2.8. เพศ 2.2.9. หมายเลขแสดงตัวตน อาทิแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนฝพาสปอร์ต 2.2.10. รายละเอียดบัญชีธนาคาร/wallet/Paypal ที่ท่านใช้ในรับรายได้จากสะสม 2.2.11. ข้อมูลบัญชีอื่นของท่านหากท่านได้ทำการเข้าใช้บริการสะสทผ่านทางบัญชีที่ให้ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก 2.2.12. ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) 2.2.13. ข้อมูลในการใช้บริการต่างๆ อาทิแต่ไม่จำกัดเพียง เวลาที่เข้าใช้ ระยะเวลาที่เข้าใช้ สินค้าที่ท่านสนใจ ประวัตรการซื้อ/ขาย 2.2.14. ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้สะสมเพิ่มเติมไม่ว่าจะด้วยกรณีใดและวิธีการใดก็ตาม 2.2.15. ข้อเสนอแนะและคำติชม 2.2.16. ข้อมูลของท่านที่ทางเราได้มาจากอุปกรณ์ที่คุณใช้ติดตั้ง/เข้าใช้บริการของสะสม 2.3. ทางสะสมได้ใช้บริการการชำระเงินของบุคคลภายนอก ดังนั้นทางสะสมจะไม่มีการเข้าถึงและเก็บข้อมูลการชำระเงิน เลขที่บัตรเครดิต ไว้โดยเด็ดขาด หากท่านตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทางสะสมได้ถือว่าท่านตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนนั้นให้แก่ผู้ให้บริการการชำระเงิน 2.4. ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องมอบข้อมูลอันเป็นความจริงให้แก่สะสม และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.5. หากท่านต้องการที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการให้สะสมจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อเป็นลายลักษณอักษรมาที่ support@sasom.co.th ทั้งนี้สะสมอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1. ทางสะสมจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้เพื่อ 3.1.1. ดำเนินการสนับสนุนการใช้งานของท่าน 3.1.2. จัดส่งสินค้า 3.1.3. วิเคราะห์การใช้งานของท่าน และดำเนินการให้การเข้าใช้บริการสะสมของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.1.4. บันทึกและวิเคราะห์ความสนใจและความต้องการของท่าน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการของท่าน 3.1.5. ดำเนินการธุรกรรมของท่านให้เสร็จสทบูรณ์ 3.1.6. ติอต่อสื่อสารกับท่าน แจ้งให้ท่านทราบถึงโปรโมชั่น ปัญหาด้านการบริการ/สินค้า/การจัดส่ง และความผิดปกติทางบัญชีของท่าน 3.1.7. ป้องกันสิทธิส่วนตัวของท่าน 3.1.8. ป้องกันสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น 3.1.9. ตรวจสอบว่าท่านได้ทำการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือไม่ 3.1.10. ตรวจสอบและป้องกันการช่อโกงและทุจริต 3.1.11. ระบุตัวตนและที่อยู่จัดส่ง 3.1.12. ใช้ในการทำธุรกรรมระหว่างท่านกับสะสม 3.1.13. อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในกรณีต่างๆ 3.1.14. จัดทำสถิติในวัตถุประสงค์ของการรายงานในบริษัทสะสม 3.1.15. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ทำบทสรุปพฤติกรรมการใช้บริการของท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และ พัตนาสะสม 3.1.16. ปฏิบัติตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย 3.1.17. การอื่นๆที่ทางสะสมจะแจ้งให้ทราบภายหลังและได้รับการยินยอมจากท่าน 3.2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 3.2.1. ทางสะสมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอกเว้นแต่: 3.2.1.1. ท่านได้ใช้บริการที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกผ่านสะสม อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง บริการขนส่งสินค้า บริการชำระเงิน 3.2.1.2. ได้รับการผสานงานจากภาครัฐในการสอบสวนการกระทำผิดต่างๆ 3.2.1.3. ได้รับคำยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร 3.2.1.4. กรณีอื่นๆที่ทางสะสมจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังและขอความยินยอมของท่าน 3.2.1.5. ทางสะสมจะไม่มีการขายข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านให้แก่ใครๆ

4. มาตราการรักษาความปลอดภัยของขอมูลของท่าน

4.1. ทางสะสมให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงแก่การรักษาข้อมูลความปลอดภัยของท่านให้เป็นความลับอยู่เสมอ ทางเราจึงมีมาตราการด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม ที่ช่วยทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยจากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต 4.2. เพื่อความปลอยภัยของบัญชีท่าน ทางสะสมขอให้ท่านจัดเก็บรักษารหัสบัญชีของท่านไว้เป็นความลับ 4.3. ทางสะสมจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่านทาง อีเมล support@sasom.co.th หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆของเรา 4.4. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ผ่านทาง อีเมล support@sasom.co.th หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆของเรา