ผ่อน 0% สามเดือนกับสะสม

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

เงื่อนไขในการให้บริการ

1. บทนำ

1.1. ยินดีตอนรับผู้ใข้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ www.sasom.co.th และ/หรือ mobile application ของสะสม ขอให้ อ่านเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะมีการเข้าใช้การหรือสมัครสมาชิก โดยเงื่อนไขในการ ให้บริการต่อไปนี้จะมีผลบังคับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หากท่านเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการจะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กรุณาอย่าเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ 1.2. สะสมคือบริการออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งจัดหาสถานที่และโอกาสในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดย สะสมจะเป็นเพียงตัวกลางที่จะทำให้การซื้อขายสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงทำให้สะสมไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับไหนก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อกำหนดและข้อผูกพันใดๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวเว้นแต่ว่าความเสียหายดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับ sasom authentication guarantee สัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นจะเป็นสัญญาระหว่างคนซื้อและคนขายเท่านั้น สะสมจะมีหน้าทีแค่การดำเนินการขับคู่ธุรกรรมและตรวจสอบสินค้าให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ 1.3. สะสมไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้น 1.4. สะสมไม่สามารถรับประกันเวลาที่ผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นได้ 1.5. หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตัวผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อนการยอมรับในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ หากท่านไม่แน่ใจว่านิติภาวะแล้วหรือยัง กรุณาอย่าใช้บริการจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการแทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีนี้ 1.6. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกเว็ปไซต์หรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา สะสมอาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นทดลองตลาด ซึ่งอาจจะทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง หรือแตกต่างกับการทำงานของรุ่นสุดท้าย เราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว สะสมยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด 1.7. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2. การใช้บริการ

2.1. การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆเท่านั้น 2.2. ลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้ 2.3. ในการที่จะใช้บริการผู้ใช้บริการตกลงที่จะ: 2.3.1. ใช้งานบริการ เว็ปไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้งานบริการ เว็ปไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม 2.3.2. เข้าใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา 2.3.3. ไม่ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า 2.3.4. ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิด หลอกลวง หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นและ/หรือสะสม 2.3.5. ไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด 2.3.6. ไม่ปั่นราคาของสินค้า(price manipulation) 2.3.7. ไม่เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 2.3.8. ไม่เข้าถึงเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะเข้าถึง 2.3.9. ไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มของสะสมผ่านการใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรืออื่นใดๆ ที่ไม่ได้เป็นการกระทำจากมนุษย์ 2.3.10. ไม่แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ 2.3.11. ไม่ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง 2.3.12. ไม่ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยง การคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการหรือบังคับใช้โดยสำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กระทรวงการคลังสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร 2.3.13. ไม่ละเมิดสิทธิต่างๆของสะสม 2.3.14. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของสะสมไปใช้ก่อนได้รับอนุญาติ 2.3.15. ไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ใช้งานได้ 2.3.16. ไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม 2.3.17. ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากสะสม 2.3.18. ไม่ดำเนินการใดๆโดยจุดประสงค์ที่จะบ่อนทำลายระบบการทำงาน ระบบกระให้คะแนน ระบบการประเมิณงาน และระบบอื่นๆของสะสม 2.3.19. อัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาอันเป็นความลับที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือเผยแพร่ทำให้เป็นสาธารณะภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายในต่างๆ ที่มีสัญญาไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะชน) 2.3.20. อัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น 2.3.21. อัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต 2.3.22. อัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ เผยแพรเนื้อหา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 2.4. ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าผลจากเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงผู้เดียว สะสมจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการอัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ เผยแพรเนื้อหา หรือวัสดุอื่นๆ ที่ผู้ใช้กระทำขึ้น 2.5. ผู้ใช้ทราบดีว่าสะสมไม่สามารถควบคุมและคัดกรอกเนื้อหาการอัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ เผยแพรเนื้อหา หรือวัสดุอื่นๆได้ ล่วงหน้าได้ ผู้ใช้อาจจะประสบพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สะสมจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้นๆ ผู้ใช้ตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่สะสมสร้างขึ้น หรือส่งมายังสะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในชุมชนและกระดานสนทนาของสะสมและในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของไซต์ หากผู้ใช้พบเจอเนื้อหาที่ทำให้ขุ่นเคืองใจหรือเข้าค่ายละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ ผู้ใช้สามารถแจ้งเข้ามาให้สะสมทราบได้ที่ support@sasom.co.th และ/หรือ ช่องท่างติดต่ออื่นๆของเรา 2.6. ผู้ใช้รับทราบ ยินยอม และตกลงว่าสะสมอาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่ถูกต้องทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือสะสมหรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของสะสม ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทั่วไป 2.7. ราคาของสินค้าที่ต้องการ(bid)หรือประกาศขายอยู่ในสะสมอยู่ภายใต้การบังคับการเสียภาษีเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3. ความเป็นส่วนตัว

3.1. ทางสะสมให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการดังนั้นเพื่อให้ตัวท่านได้รับประโยชน์สูงสุดกับความเป็นสำตัว ทางสะสมขอให้ท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) อย่างละเอียดที่ www.sasom.co.th 3.2. การที่ท่านได้เห็นชอบในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ถือว่าตัวท่านได้เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน 3.3. ท่านตกลงว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลผู้ใช้เป็นสิทธิร่วมระหว่างท่านกับสะสม 3.4. ทางสะสมจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ข้อทราบข้อมูลและ/หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เป็นกรณีๆไปแล้วแต่ตามกฎหมายที่บังคับไว้กำหนด

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆในแพลตฟอร์มถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสะสมและ/หรือพาร์ทเนอร์ของสะสม ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักสรจากทางสะสม สะสมขอสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด 4.2. ทางสะสมไม่อนุญาติให้ทำเดินการต่อไปนี้กับทรัพย์สินทางปัญญาของสะสม: ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสะสมก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ทางสะสมอนุญาติให้ท่านสามารถดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขใดๆ 4.3. ผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับสะสมไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น สะสมมิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้และมิได้ครอบครองและ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใดๆ ที่ลงรายการไว้บนไซต์เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่นๆ 4.4. หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“เจ้าของ IPR”) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด โปรดทำหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ support@sasom.co.th และส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้เราและสะสมจะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้

5. บัญชีและความปลอดภัย

5.1. ในการใช้บริการสะสม บางบริการผู้ใช้งานมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีกับทางสะสมโดยการใช้ email เป็นรหัสผู้ใช้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้บัญชีของ Facebook Line และ Google ในการเข้าสู้ระบบของสะสมได้อีกด้วย 5.2. ผู้ใช้งานตกลงที่จะเก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and password) ไว้เป็นความลับ 5.3. ผู้ใช้จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีของท่านนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 5.4. ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้ชื่อเล่นที่เหมาะสม หากสะสมเห็นว่าชื่อที่ท่านใช้นั้นมีความไม่เหมาะสม สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับการให้บริการในบริการนั้นๆ และ/หรือ บริการทั้งหมดของสะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5.5. ผู้ใช้จะแจ้งให้ทางสะสมรับทราบทันทีมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 5.5.1. ท่านไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้ 5.5.2. ท่านคิดว่ามีผู้ใช้บัญชีท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต 5.6. ทางสะสมจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาตเว้น แต่ความผิดพลาดหรือการรั่วไหลของรหัสผ่านนั้นเป็นความผิดพลาดของสะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง จากการรั่วไหลของรหัสผ่าน ทางสะสมส่งเสริมให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ 5.7. สะสมขอขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและรับผิดชอบใดๆ หาก ท่านกระทำการเข้าข่ายดังกล่าวอาจ แต่ไม่จำกัดเพียง 5.7.1. ท่านได้มีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ 5.7.2. ท่านมีบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 บัญชี เพื่อเจตนาที่มิชอบด้วยเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือกฎหมาย 5.7.3. บัญชีไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 5.7.4. การกระทำของท่านส่งผลเสียให้กับทางสะสมโดยไม่เป็นเหตุอันควร 5.8. ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีได้โดยส่งคำขอของท่านที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่ support@sasom.co.th โดยผู้ใช้ยังมีส่วนรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดๆที่ยังกระทำไม่เสร็จสิ้น และผลกระทบจากธุรกรรมต่างๆในอดีตหากเกิดข้อพิพาทหรือผลกระทบในทางอื่นๆตามมา โดยทางสะสมจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการนี้และผู้ใช้บริการยินดีและยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆจากการดำเนินการของสะสมตามคำร้องของผู้ใช้บริการนี้ 5.9. ผู้ใช้บริการสามารถเปิดบัญชีและ/หรือใช้บริการได้ต่อเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่สะสมได้มีการดำเนินการ

6. บทลงโทษการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ

6.1. หากผู้ใช้ได้มีการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ทางสะสมขอดำเนิดการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้ 6.1.1. ส่งหนังสือตักเตือน 6.1.2. ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่ทำอยู่ 6.1.3. ยกเลิกคำสั่งต้องการซื้อ/ต้องการขายทั้งหมดของลูกค้า 6.1.4. ระงับการจ่ายเงินไปยังผู้ใช้บริการชั่วคราว 6.1.5. ระงับการใช้บริการชั่วคราว 6.1.6. ยกเลิกการให้บริการ (ยกเลิกบัญชีผู้ใช้) 6.1.7. ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี 6.1.8. มีค่าปรับ 6.1.9. ถูกดำเนินคดีแพ่ง 6.1.10. ถูกดำเนินคดีอาญา 6.2. หากผู้ใช้บริการเชื่อว่ามีผู้ใช้บริการท่านอื่นละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ support@sasom.co.th

7. การสั่งต้องการซื้อและการสั่งซื้อ (bid and buy)

7.1. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งต้องการซื้อสินค้า(bid order) โดยทางสะสมจะขึ้นแสดงให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นถึงข้อเสนอการสั่งต้องการซื้อสินค้าของลูกโดยไม่ว่าจะเป็น แต่ไม่จำกัดเพียง: ราคา ขนาด รุ่น ยี่ห้อ และประเภทของสินค้า 7.2. เมื่อลูกค้าทำการส่งคำสั่งต้องการซื้อ (bid) ทางสะสมจะ แจ้งให้ท่านทราบ หากเมื่อมีการจับคู่ธุรกรรมสำเร็จแล้ว การชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตาม อาทิแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรวงเงินเติม บัตรถูกยกเลิก ทางสะสมขอสงวนสิทธิในการลงโทษท่านตามที่ทางสะสมได้แจ้งไว้ใน นโยบายโทษปรับ 7.3. เมื่อคำสั่งต้องการซื้อสินค้าของท่านมีผู้ตอบรับ จะถือเป็นการเริ่มธุรกรรมของทั้งสองฝ่าย 7.4. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้า(buy order) โดยการเลือกจากสินค้าที่ผู้ใช่รายอื่นๆต้องการขาย 7.5. ผู้ซื้อรับทราบถึงสภาพสินค้าที่จะซื้อโดยยอดรับตามสภาพที่ระบุไว้ในสะสม ผู้ซื้อจะไม่ปฏิเสธการรับสินค้าหรือเรียกร้องใดๆหากสถาพสินค้าไม่สมบูรณ์แต่เป็นไปตามที่ระบุไว้ตั้งแต่ตอนต้น 7.6. ผู้ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้เรียบรอยและชัดเจน และตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ให้สะสมนั้นถูกต้อง หากเกิดกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่อยู่ผิดพลาดของท่าน ทางสะสมจะขอไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 7.7. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาวิธีส่งคำสั่งต้องการซื้อและซื้อ และวิธีการกรอกที่อยู่จัดส่งได้ที่ตำถามที่พบบ่อย

8. การสั่งต้องการขายและการสั่งขาย (ask and sell)

8.1. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งต้องการขายสินค้า(ask order) โดยทางสะสมจะขึ้นแสดงให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นถึงข้อเสนอการสั่งต้องการขายสินค้าของลูกโดยไม่ว่าจะเป็น แต่ไม่จำกัดเพียง: ราคา ขนาด รุ่น ยี่ห้อ และประเภทของสินค้า 8.2. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งขายสินค้า(sell order) โดยการเลือกจากคุณลักษณะที่ผู้ใช้รายอื่นๆประกาศต้องการซื้อ 8.3. เมื่อคำสั่งต้องการขายสินค้าของท่านมีผู้ตอบรับ จะถือเป็นการเริ่มธุรกรรมของทั้งสองฝ่าย 8.4. เมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินกับทางสะสมแล้ว สะสมจะแจ้งให้ผู้ขายรับทราบ 8.5. การขายสินค้านั้น ผู้ขายสินค้าจะต้องส่งมอบสินค้าให้แก่บริการขนส่งที่ทางสะสมได้เลือกไว้ภายใน 2 วันนับตั้งแต่วันที่ทางสะสมได้แจ้งให้ผู้ขายทราบ เว้นแต่กรณีที่บริการขนส่งปิดทำการในโอกาศต่างๆ และกรณีพิเศษบางกรณี โดยทางสะสมอาจจะมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ส่งสินค้าให้แก่บริการขนส่งล่าช้า อาทิแต่ไม่จำกัดพียง ลดหย่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยผู้ใช้การสามารถดูบทสงโทษได้ในนโยบายโทษปรับ 8.6. ผู้ขายจะต้องทำความเข้าใจว่าสะสมเป็นสถานที่ซื้อ/ขายสินค้าที่ถูกลิขสิทธิเท่านั้น หากผู้ขายส่งสินค้าที่สะสมได้ระบุว่าเป็นของละเมิดลิขสิทธิ/ของปลอม ทางสะสมจะมีบทลงโทษแก่ผู้ขาย อาทิแต่ไม่จำกัดพียง ลดหย่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ปรับเงินค่าขนส่ง โดยผู้ใช้การสามารถดูบทสงโทษได้ในนโยบายโทษปรับ 8.7. ผู้ขายต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ต้องการจะขายนั่นอยู่ในสภาพที่ทางสะสมยอมรับ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่คำถามที่พบบ่อยและผู้ขายจะต้องระบุสภาพของสินค้าให้ชัดเจนก่อนการตั้งขายหากผู้ขายมิได้ระบุสภาพสินค้าไว้จะถือได้ว่าสินค้ามีสภาพสมบูรณ์หากเกิดข้อพิพาทขึ้นทางสะสมอาจจะแต่ไม่จำกัดเพียงลดจำนวนเงินจ่ายออก ส่งคืนสินค้า ยกเลิกรายการ โทษปรับเป็นต้น 8.8. ผู้ขายจะเป็นผู้แบงรับความเสี่ยงด้านการขนส่งทั้งหมดเกี่ยวกับการจะส่งสินค้ามาให้ทางสะสมทำการตรวจสอบและผู้ขายได้หรือจะมีความคุ้มครองตามการประกันภัยอย่างเพียงพอสำหรับการแบกรับความเสี่ยงทั้งหมด ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ขายทราบว่าทางสะสมจะเป็นแค่ผู้ช่วยติดต่อประสารงานกับบริษัทโลจิสติกส์เท่านั้น ทางสะสมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น ทางสะสมจะรับผิดชอบแค่การจัดส่งระหว่างสะสมกับตัวผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสินค้าชำรุจเสียหาย หรือสินค้าสูญหาย 8.9. ผู้ขายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายได้รับการอัปเดตในบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ขาย และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด 8.10. ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าที่จะขายตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง ราคาสินค้านี้จะรวมอยู่ในจำนวนทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อและสะสมเพิ่มเติมและแยกต่างหาก 8.11. ผู้ขายตกลงว่าสะสมอาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการลด ให้ส่วนลด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของสะสม ทั้งนี้ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ขายจะได้รับจ่ายจะเป็นส่วนต่างราคาระหว่างราคาที่ผู้ขายระบุกับค่าบริการของสะสมรวมกับค่าดำเนินการการชำระเงิน และค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) 8.12. เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้ สะสมอาจโพสต์รายการดังกล่าว (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น ไซต์พอร์ทัลและไซต์เปรียบเทียบราคา) รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ (ในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ดำเนินการโดยสะสม 8.13. ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อร้องขอ 8.14. ผู้ขายทราบและตกลงว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ขายและสะสมไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงแนะนำว่าหากมีข้อสงสัย ผู้ขายควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 8.15. ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าหากผู้ขายละเมิดนโยบายใดๆ ของสะสมจะส่งผลให้มีการดำเนินการต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6

9. บริการ ค่าบริการ ส่วนลดและโปรโมชั่น

9.1. ค่าบริการของสะสมถูกระบุอยู่ในหน้ายืนยันรายการของท่าน ขอให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ อัตราค่าบริการของสะสมที่จะถูกนำมาใช้คำนวณค่าบริการคืออัตราค่าบริการของบัญชีผู้ขาย ณ วันที่มีการจับคู่ธุระกรรมมิใช่วันที่ผู้ขายลงขายสินค้า โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการของผู้ขายสูงขึ้นโดยที่การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าบริการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเป็นบทลงโทษตามดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 สะสม จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบุไว้ในส่วนที่ 15 9.2. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9.3. หากผู้ใช้เห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้ได้เห็นชอบในอัตราค่าบริการของสะสมด้วย 9.4. สะสมอาจจะออกโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชัน โดยเงื่อนไขของโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชันถูกระบุอยู่ใน นโยบายการใช้โคดส่วนลดขอให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ 9.5. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9.6. หากผู้ใช้เห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้ได้เห็นชอบในเงื่อนไขของโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชัน 9.7. สะสมมีบริการเสริมอาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงการทำความสะอาดบรารให้แก่ผู้ใช้บริการ ความเสียหายโดยอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีการครุมครองสูงสุดถึง 2000 บาท

10. การชำระเงิน

10.1. การดำเนินการการชำระเงินของสะสมจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก 10.2. ช่องทางการชำระเงิน 10.2.1. ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ชนิดของบัตรเครดิต/เดบิตที่สามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอก 10.2.2. โอนเงินผ่านธนาคารโดยช่องทางนี้จะขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอก 10.3. สะสมจะไม่มีการเก็บข้อมูลการชำระเงินใดๆของท่านไว้ 10.4. หากธุระกรรมของท่านไม่สำเร็จ มีปัญหาหรือมีกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ทางสะสมต้องคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเฉพาะผู้ใช้ที่ได้ชำระเงินผ่านสะสมมาโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยทางสะสมจะคืนเงินตามจำนวนจริงที่ท่านได้ชำระและเราจะคืนสิทธิ์การใช้โคดส่วนลด ให้แก่ท่าน โดยทางสะสมจะขอชำระคืนผ่านการโอนเงินเท่านั้นโดย เราจะโอนเงินคืนให้ผู้ใช้ผ่านบัญชีที่ท่านระบุไว้ในโปรไฟล์ -> บัญชีธนาคารเท่านั้น สะสมจะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาด 10.5. ในกรณีที่ผู้ใช้ได้ขายสินค้าผ่านสะสม ทางสะสมจะขอให้ค่าสินค้าหลังหักค่าบริการและค่าอื่นๆของสะสม อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการการชำระเงิน ให้ทางผ่านบัญชีที่ท่านระบุไว้ในโปรไฟล์ -> บัญชีธนาคารเท่านั้น สะสมจะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาด 10.6. สะสมจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการจัดส่งข้อมูลการชำระเงิน หรือการกรอกข้อมูลการชำระเงินผิดพลาด 10.7. ในการเชื่อมต่อบัตรเป็นครั้งแรก ทางสะสมจะขอหักเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อเป็นการยืนยันตัวบัตร หากการยืนยันเสร็จสิ้นทางเราจะคืนเงินให้

11. ระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ Sasom Tier และ Sasom Points

11.1. ผู้ใช้บริการอาจมีสิทธิได้การได้รับคะแนนสะสม (Sasom Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Sasom Tier) ในทุกกิจกรรมของผู้ใช้บริการอาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อสินค้า การขายสินค้า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสะสมที่สะสมกำหนดไว้ ในอัตราที่สะสมกำหนด โดยอัตราที่กำหนดนั้นให้เป็นไปโดยดุลยพินิจของสะสมแต่งเพียงผู้เดียวแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบัญชีผู้ใช้ของคุณมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 11.2. สิทธิประโยชน์ต่างๆจาก Sasom Tier และคะแนนสะสม Sasom Points ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่อาจซื้อ ขาย โอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 11.3. ผู้ใช้สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆได้โดยการส่งคำขอถึงสะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของสะสมที่ กำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวได้ ภายใต้ข้อจำกัดที่สะสมเป็นผู้กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว หากการทำธุระกรรมไม่สำเร็จทางสะสมจะทำการคืนสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบของสิทธิประโยชน์พิเศษโดยทางสะสมปฏิเสธที่จะคืนสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบของเงินสดไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม 11.4. Sasom Points ที่คุณแลกจะถูกหักจากยอด Sasom Points รวมของคุณ โดย Sasom Points คงเหลือของคุณแต่ละหน่วยมีวันหมดอายุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของ Sasom Points ของคุณได้ภายใต้บัญชีของคุณ 11.5. หากเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับจำนวนคะแนนสะสม (Sasom Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Sasom Tier) ที่คุณได้รับจากกิจกรรมที่คุณมีสิทธิที่จะได้รับ คุณมีหน้าที่ที่จะแจ้งสะสมภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่คุณได้รับคะแนนสะสม (Sasom Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Sasom Tier) หรือวันที่คุณควรจะได้รับคะแนนสะสม (Sasom Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Sasom Tier) โดยทางสะสมอาจขอให้คุณให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของคุณ 11.6. สะสมไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบอย่างใดๆอันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษคุณจะต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณว่าการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษมีผลต่อสถานะทางภาษีของคุณหรือไม่ 11.7. สะสมขอสงวนสิทธิ์ใน (1) การยกเลิกระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ Sasom Tier และ Sasom Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของสะสมแต่เพียงผู้เดียวโดยจะบอกให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วัน และ (2) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าร่วมระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ Sasom Tier และ Sasom Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของสะสมแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. การยกเลิก การแลกเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า และการขอคืนเงิน

12.1. ผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งยกเลิกคำสั่งต้องการซื้อ/ต้องการขายสิ้นขายได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีผู้ใช้บริการท่านอื่นได้ตอบรับในการทำธุรกรรมกับท่าน ท่านจะไม่สามารถยกเลิกธุรกรรมได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 12.2. ผู้ใข้บริการไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายสินค้า 12.3. ทางสะสมไม่มีนโยบายในการแลกเปลี่ยนสินค้าใดๆทั้งสิ้น 12.4. ท่านสามารถคืนสินค้าและขอคือเงินได้ถ้าหาก: 12.4.1. ตัวสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อาทิป้ายสินค้ายังคงอยู่ ไม่ได้มีการนำสินค้าไปใช้ และอื่นๆ 12.4.2. ผู้ใช้บริการเชื่อว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อและ/หรือเป็นของละเมิดลิขสิทธ์ และทางสะสมได้ตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่ลูกค้ากล่าวอ้างมีมูลความจริง 12.4.3. ผู้ใช้บริการแจ้งสะสมภายใน 3 วันหลังจากการได้รับสินค้าผ่านทางช่องทางที่ระบุใน 12.2 12.5. ทางสะสมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหากพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ/หรือทั้งสองฝ่ายได้ละเมิดข้อกำหนดของสะสม อาทิเช่นส่งมอบสินค้าผิดรุ่น ส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ โดยทางสะสมจะขอเยียวยาผู้ซื้อด้วยการคือเงินและอาจจะมีผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของสะสมในขณะนั้น

13. การจัดส่ง

13.1. ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าการจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย จะให้บริการหรือบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการการจัดส่งชั้นนำของประเทศหรือพนักงานส่งพัสดุของสะสม 13.2. สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าหากสินค้าที่วางจำหน่ายได้ถูกระบุว่าเป็นสินค้าที่จะจัดส่งมาจากต่างประเทศแล้ว สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำหน่ายโดยผู้ขายที่อยู่นอกประเทศของคุณ และการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ผู้ใช้ควรทำความเข้าใจกับข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่ใช้กับประเทศปลายทางที่กำหนด ผู้ใช้ทราบว่า สะสม ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายในเรื่องนี้และตกลงว่า สะสม จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสี่ยงหรือความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย

14. ข้อพิพาท

14.1. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน โดยสะสมจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเอื้ออำนวยความสะดวก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรม 14.2. ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละฝ่ายให้คำรับรองและตกลงว่าตนจะไม่ฟ้องร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต่อสะสมหรือบริษัทในเครือ (เว้นแต่กรณีที่สะสมหรือบริษัทในเครือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในธุรกรรมตามข้อเรียกร้องดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนสะสมหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

15. การบอกกล่าว

15.1. ทางสะสมจะบอกกล่าวแก่ท่านผ่านทาง 15.1.1. สื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทอรนิกส์ต่างอาทิแต่ไม่จำกัดเพียง email, line, facebook messenger, instagram inbox โดยทางสะสมจะถือว่าได้แจ้งให้ทราบ ณ วันที่ได้แจ้ง 15.1.2. สื่อสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยทางสะสมจะถือว่าท่านได้ทราบคำบอกกล่าวแล้ว 2 วันถัดจากการจัดส่ง 15.2. ท่านสามารถส่งขอติชม และ/หรือติดต่อสะสมได้ที่ contact@sasom.co.th

16. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

16.1. บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” สะสมไม่รับประกันว่า บริการของเรานี้ หรือการทำงานในแพลตฟอร์มของเราจะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือว่า สะสมและ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของสะสมจะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด 16.2. ผู้ใช้รับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของสะสมนี้และ/หรือบริการ ตกเป็นของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้

17. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด

17.1. จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามสะสมจะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ: 17.1.1. การสูญเสียการใช้งาน 17.1.2. การสูญเสียกำไร 17.1.3. การสูญเสียรายได้ 17.1.4. การสูญเสียข้อมูล 17.1.5. การสูญเสียค่าความนิยม 17.1.6. การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการสะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว 17.2. ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ 17.3. สะสมมีการจำกัดความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกอยู่ที่จำนวนความเสียหายจริงหรือ2500 บาทโดยใช้จำนวนที่น้อยสุด

18. ลิงก์ไปยังบุคคลภายนอก

18.1. ลิงก์ของบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสะสม ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง ทางสะสมขอไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตไซต์ดังกล่าว

19. ข้อกำหนดทั่วไป

19.1. การแยกออกจากกัน: หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในกรณีใดๆก็ตาม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นๆ สามารถแยกออกจากบทบัญญัติทั้งหมดได้ โดยบทบัญญัติส่วนที่เหลือยังคงไว้ซึ่งความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์และการบังคับใช้ 19.2. บทบัญญัติในเงื่อนไขการให้บริการดำเนินการภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย 19.3. ทางสะสมขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ 19.4. สะสมอาจจะทำการแก้ไขบทบัญญัติในเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสะสมจะมีหนังสือบอกกล่าวไปถึงท่าน หากท่านได้เข้าใช้บริการหลังจากได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการให้บริการ อ้างอิงตาม 12.1.1 และ 12.1.2 ทางสะสมจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 19.5. ท่านไม่มาสารถมอบและหรือโอนสิทธิของท่านให้บุคคลอื่นได้ 19.6. ท่านตกลงที่จะปฎิบัติตามกฎหมายขอราชอาณาจักรไทย 19.7. เงื่อนไขในการให้บริการนี้และทุกอย่างที่อยู่ในและ/หรืออ่างอิงถึง ถือว่าเป็นสัญญาอันสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผู้ใช้ตกลงในเงื่อนไขการให้บริการนี้และเริ่มเข้าใช้บริการของสะสม

แก้ไขวันที่ 14/5/2020

© 2020 COPYRIGHT | SASOM