Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
สนีกเกอร์เสื้อผ้ากระเป๋าฟิกเกอร์อุปกรณ์ต่างๆ

เงื่อนไขในการให้บริการ

1. บทนำ

1.1. ยินดีตอนรับผู้ใข้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ www.sasom.co.th และ/หรือ mobile application ของสะสม ขอให้ อ่านเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะมีการเข้าใช้การหรือสมัครสมาชิก โดยเงื่อนไขในการ ให้บริการต่อไปนี้จะมีผลบังคับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หากท่านเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการจะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กรุณาอย่าเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ 1.2. สะสมคือบริการออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งจัดหาสถานที่และโอกาสในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดย สะสมจะเป็นเพียงตัวกลางที่จะทำให้การซื้อขายสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงทำให้สะสมไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับไหนก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อกำหนดและข้อผูกพันใดๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวเว้นแต่ว่าความเสียหายดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับ sasom authentication guarantee สัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นจะเป็นสัญญาระหว่างคนซื้อและคนขายเท่านั้น สะสมจะมีหน้าทีแค่การดำเนินการขับคู่ธุรกรรมและตรวจสอบสินค้าให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ 1.3. สะสมไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้น 1.4. สะสมไม่สามารถรับประกันเวลาที่ผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นได้ 1.5. หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตัวผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อนการยอมรับในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ หากท่านไม่แน่ใจว่านิติภาวะแล้วหรือยัง กรุณาอย่าใช้บริการจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการแทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีนี้ 1.6. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกเว็ปไซต์หรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา สะสมอาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นทดลองตลาด ซึ่งอาจจะทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง หรือแตกต่างกับการทำงานของรุ่นสุดท้าย เราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว สะสมยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด 1.7. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2. การใช้บริการ

2.1. การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆเท่านั้น 2.2. ลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้ 2.3. ในการที่จะใช้บริการผู้ใช้บริการตกลงที่จะ: 2.3.1. ใช้งานบริการ เว็ปไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้งานบริการ เว็ปไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม 2.3.2. เข้าใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา 2.3.3. ไม่ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า 2.3.4. ไม่ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล 2.3.5. ไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด 2.3.6. ไม่ปั่นราคาของสินค้า(price manipulation) 2.3.7. ไม่เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 2.3.8. ไม่เข้าถึงเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะเข้าถึง 2.3.9. ไม่แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ 2.3.10. ไม่ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง 2.3.11. ไม่ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยง การคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการหรือบังคับใช้โดยสำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กระทรวงการคลังสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร 2.3.12. ไม่ละเมิดสิทธิต่างๆของสะสม 2.3.13. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของสะสมไปใช้ก่อนได้รับอนุญาติ 2.3.14. ไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ใช้งานได้ 2.4. ราคาของสินค้าที่ต้องการ(bid)หรือประกาศขายอยู่ในสะสมอยู่ภายใต้การบังคับการเสียภาษีเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3. ความเป็นส่วนตัว

3.1. ทางสะสมให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการดังนั้นเพื่อให้ตัวท่านได้รับประโยชน์สูงสุดกับความเป็นสำตัว ทางสะสมขอให้ท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) อย่างละเอียดที่ www.sasom.co.th 3.2. การที่ท่านได้เห็นชอบในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ถือว่าตัวท่านได้เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆในแพลตฟอร์มถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสะสมและ/หรือพาร์ทเนอร์ของสะสม ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักสรจากทางสะสม สะสมขอสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด 4.2. ทางสะสมไม่อนุญาติให้ทำเดินการต่อไปนี้กับทรัพย์สินทางปัญญาของสะสม: ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสะสมก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ทางสะสมอนุญาติให้ท่านสามารถดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่อนุญาติให้ทำการแก้ไขใดๆ

5. บัญชีและความปลอดภัย

5.1. ในการใช้บริการสะสม บางบริการผู้ใช้งานมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีกับทางสะสมโดยการใช้ email เป็นรหัสผู้ใช้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้บัญชีของ facebook และ google plus ในการเข้าสู้ระบบของสะสมได้อีกด้วย 5.2. ผู้ใช้งานตกลงที่จะเก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and password) ไว้เป็นความลับ 5.3. ผู้ใช้จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีของท่านนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 5.4. ผู้ใช้จะแจ้งให้ทางสะสมรับทราบทันทีมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 5.4.1. ท่านไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้ 5.4.2. ท่านคิดว่ามีผู้ใช้บัญชีท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต 5.5. ทางสะสมจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาตเว้น แต่ความผิดพลาดหรือการรั่วไหลของรหัสผ่านนั้นเป็นความผิดพลาดของสะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง จากการรั่วไหลของรหัสผ่าน ทางสะสมส่งเสริมให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ 5.6. สะสมขอขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและรับผิดชอบใดๆ หาก ท่านกระทำการเข้าข่ายดังกล่าวอาจ แต่ไม่จำกัดเพียง 5.6.1. ท่านได้มีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ 5.6.2. ท่านมีบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 บัญชี เพื่อเจตนาที่มิชอบด้วยเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือกฎหมาย 5.6.3. บัญชีไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 5.6.4. การกระทำของท่านส่งผลเสียให้กับทางสะสมโดยไม่เป็นเหตุอันควร 5.7. ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีได้โดยสงคำขอของท่านมาได้ที่ support@sasom.co.th

6. บทลงโทษการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ

6.1. หากผู้ใช้ได้มีการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ทางสะสมขอดำเนิดการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้ 6.1.1. ส่งหนังสือตักเตือน 6.1.2. ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่ทำอยู่ 6.1.3. ยกเลิกคำสั่งต้องการซื้อ/ต้องการขายทั้งหมดของลูกค้า 6.1.4. ระงับการจ่ายเงินไปยังผู้ใช้บริการชั่วคราว 6.1.5. ระงับการใช้บริการชั่วคราว 6.1.6. ยกเลิกการให้บริการ (ยกเลิกบัญชีผู้ใช้) 6.1.7. ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี 6.1.8. มีค่าปรับ 6.1.9. ถูกดำเนินคดีแพ่ง 6.1.10. ถูกดำเนินคดีอาญา 6.2. หากผู้ใช้บริการเชื่อว่ามีผู้ใช้บริการท่านอื่นละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ support@sasom.co.th

7. การสั่งต้องการซื้อและการสั่งซื้อ (bid and buy)

7.1. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งต้องการซื้อสินค้า(bid order) โดยทางสะสมจะขึ้นแสดงให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นถึงข้อเสนอการสั่งต้องการซื้อสินค้าของลูกโดยไม่ว่าจะเป็น แต่ไม่จำกัดเพียง: ราคา ขนาด รุ่น ยี่ห้อ และประเภทของสินค้า 7.2. เมื่อลูกค้าทำการส่งคำสั่งต้องการซื้อ (bid) ทางสะสมจะ แจ้งให้ท่านทราบ หากเมื่อมีการจับคู่ธุรกรรมสำเร็จแล้ว การชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตาม อาทิแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรวงเงินเติม บัตรถูกยกเลิก ทางสะสมขอสงวนสิทธิในการลงโทษท่านตามที่ทางสะสมได้แจ้งไว้ใน นโยบายโทษปรับ 7.3. เมื่อคำสั่งต้องการซื้อสินค้าของท่านมีผู้ตอบรับ จะถือเป็นการเริ่มธุรกรรมของทั้งสองฝ่าย 7.4. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้า(buy order) โดยการเลือกจากสินค้าที่ผู้ใช่รายอื่นๆต้องการขาย 7.5. ผู้ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้เรียบรอยและชัดเจน และตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ให้สะสมนั้นถูกต้อง หากเกิดกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่อยู่ผิดพลาดของท่าน ทางสะสมจะขอไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 7.6. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาวิธีส่งคำสั่งต้องการซื้อและซื้อ และวิธีการกรอกที่อยู่จัดส่งได้ที่ตำถามที่พบบ่อย

8. การสั่งต้องการขายและการสั่งขาย (ask and sell)

8.1. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งต้องการขายสินค้า(ask order) โดยทางสะสมจะขึ้นแสดงให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นถึงข้อเสนอการสั่งต้องการขายสินค้าของลูกโดยไม่ว่าจะเป็น แต่ไม่จำกัดเพียง: ราคา ขนาด รุ่น ยี่ห้อ และประเภทของสินค้า 8.2. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งขายสินค้า(sell order) โดยการเลือกจากคุณลักษณะที่ผู้ใช้รายอื่นๆประกาศต้องการซื้อ 8.3. เมื่อคำสั่งต้องการขายสินค้าของท่านมีผู้ตอบรับ จะถือเป็นการเริ่มธุรกรรมของทั้งสองฝ่าย 8.4. เมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินกับทางสะสมแล้ว สะสมจะแจ้งให้ผู้ขายรับทราบ 8.5. การขายสินค้านั้น ผู้ขายสินค้าจะต้องส่งมอบสินค้าให้แก่บริการขนส่งที่ทางสะสมได้เลือกไว้ภายใน 2 วันนับตั้งแต่วันที่ทางสะสมได้แจ้งให้ผู้ขายทราบ เว้นแต่กรณีที่บริการขนส่งปิดทำการในโอกาศต่างๆ และกรณีพิเศษบางกรณี โดยทางสะสมอาจจะมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ส่งสินค้าให้แก่บริการขนส่งล่าช้า อาทิแต่ไม่จำกัดพียง ลดหย่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยผู้ใช้การสามารถดูบทสงโทษได้ในนโยบายโทษปรับ 8.6. ผู้ขายจะต้องทำความเข้าใจว่าสะสมเป็นสถานที่ซื้อ/ขายสินค้าที่ถูกลิขสิทธิเท่านั้น หากผู้ขายส่งสินค้าที่สะสมได้ระบุว่าเป็นของละเมิดลิขสิทธิ/ของปลอม ทางสะสมจะมีบทลงโทษแก่ผู้ขาย อาทิแต่ไม่จำกัดพียง ลดหย่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ปรับเงินค่าขนส่ง โดยผู้ใช้การสามารถดูบทสงโทษได้ในนโยบายโทษปรับ 8.7. ผู้ขายต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ต้องการจะขายนั่นอยู่ในสภาพที่ทางสะสมยอมรับ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่คำถามที่พบบ่อย 8.8. ผู้ขายจะเป็นผู้แบงรับความเสี่ยงด้านการขนส่งทั้งหมดเกี่ยวกับการจะส่งสินค้ามาให้ทางสะสมทำการตรวจสอบและผู้ขายได้หรือจะมีความคุ้มครองตามการประกันภัยอย่างเพียงพอสำหรับการแบกรับความเสี่ยงทั้งหมด ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ขายทราบว่าทางสะสมจะเป็นแค่ผู้ช่วยติดต่อประสารงานกับบริษัทโลจิสติกส์เท่านั้น ทางสะสมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น ทางสะสมจะรับผิดชอบแค่การจัดส่งระหว่างสะสมกับตัวผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสินค้าชำรุจเสียหาย หรือสินค้าสูญหาย

9. ค่าบริการ ส่วนลดและโปรโมชั่น

9.1. ค่าบริการของสะสมถูกระบุอยู่ในหน้ายืนยันรายการของท่าน ขอให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ 9.2. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9.3. หากผู้ใช้เห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้ได้เห็นชอบในอัตราค่าบริการของสะสมด้วย 9.4. สะสมอาจจะออกโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชัน โดยเงื่อนไขของโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชันถูกระบุอยู่ใน นโยบายการใช้โคดส่วนลดขอให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ 9.5. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9.6. หากผู้ใช้เห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้ได้เห็นชอบในเงื่อนไขของโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชัน

10. การชำระเงิน

10.1. การดำเนินการการชำระเงินของสะสมจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก 10.2. ช่องทางการชำระเงิน 10.2.1. ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ชนิดของบัตรเครดิต/เดบิตที่สามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอก 10.2.2. โอนเงินผ่านธนาคาร 10.3. สะสมจะไม่มีการเก็บข้อมูลการชำระเงินใดๆของท่านไว้ 10.4. สะสมจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการจัดส่งข้อมูลการชำระเงิน หรือการกรอกข้อมูลการชำระเงินผิดพลาด 10.5. ในการเชื่อมต่อบัตรเป็นครั้งแรก ทางสะสมจะขอหักเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อเป็นการยืนยันตัวบัตร หากการยืนยันเสร็จสิ้นทางเราจะคืนเงินให้

11. การยกเลิก การแลกเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า และการขอคืนเงิน

11.1. ผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งยกเลิกคำสั่งต้องการซื้อ/ต้องการขายสิ้นขายได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีผู้ใช้บริการท่านอื่นได้ตอบรับในการทำธุรกรรมกับท่าน ท่านจะไม่สามารถยกเลิกธุรกรรมได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 11.2. ผู้ใข้บริการไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายสินค้า 11.3. ทางสะสมไม่มีนโยบายในการแลกเปลี่ยนสินค้าใดๆทั้งสิ้น 11.4. ท่านสามารถคืนสินค้าและขอคือเงินได้ถ้าหาก: 11.4.1. ตัวสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อาทิป้ายสินค้ายังคงอยู่ ไม่ได้มีการนำสินค้าไปใช้ และอื่นๆ 11.4.2. ผู้ใช้บริการเชื่อว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อและ/หรือเป็นของละเมิดลิขสิทธ์ และทางสะสมได้ตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่ลูกค้ากล่าวอ้างมีมูลความจริง 11.4.3. ผู้ใช้บริการแจ้งสะสมภายใน 3 วันหลังจากการได้รับสินค้าผ่านทางช่องทางที่ระบุใน 12.2 11.5. ทางสะสมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหากพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ/หรือทั้งสองฝ่ายได้ละเมิดข้อกำหนดของสะสม อาทิเช่นส่งมอบสินค้าผิดรุ่น ส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ โดยทางสะสมจะขอเยียวยาผู้ซื้อด้วยการคือเงินและอาจจะมีผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของสะสมในขณะนั้น

12. การบอกกล่าว

12.1. ทางสะสมจะบอกกล่าวแก่ท่านผ่านทาง 12.1.1.สื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทอรนิกส์ต่างอาทิแต่ไม่จำกัดเพียง email, line, facebook messenger, instagram inbox โดยทางสะสมจะถือว่าได้แจ้งให้ทราบ ณ วันที่ได้แจ้ง 12.1.2.สื่อสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยทางสะสมจะถือว่าท่านได้ทราบคำบอกกล่าวแล้ว 2 วันถัดจากการจัดส่ง 12.2. ท่านสามารถส่งขอติชม และ/หรือติดต่อสะสมได้ที่ contact@sasom.co.th

13. ข้อกำหนดทั่วไป

13.1. การแยกออกจากกัน: หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในกรณีใดๆก็ตาม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นๆ สามารถแยกออกจากบทบัญญัติทั้งหมดได้ โดยบทบัญญัติส่วนที่เหลือยังคงไว้ซึ่งความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์และการบังคับใช้ 13.2. บทบัญญัติในเงื่อนไขการให้บริการดำเนินการภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย 13.3. ทางสะสมขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ 13.4. สะสมอาจจะทำการแก้ไขบทบัญญัติในเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสะสมจะมีหนังสือบอกกล่าวไปถึงท่าน หากท่านได้เข้าใช้บริการหลังจากได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขการให้บริการ อ้างอิงตาม 12.1.1 และ 12.1.2 ทางสะสมจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 13.5. ท่านไม่มาสารถมอบและหรือโอนสิทธิของท่านให้บุคคลอื่นได้ 13.6. ท่านตกลงที่จะปฎิบัติตามกฎหมายขอราชอาณาจักรไทย 13.7. เงื่อนไขในการให้บริการนี้และทุกอย่างที่อยู่ในและ/หรืออ่างอิงถึง ถือว่าเป็นสัญญาอันสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผู้ใช้ตกลงในเงื่อนไขการให้บริการนี้และเริ่มเข้าใช้บริการของสะสม

แก้ไขวันที่ 16/11/2562

© 2020 COPYRIGHT | SASOM