เงื่อนไขในการให้บริการ


1. บทนำ

1.1. ยินดีตอนรับผู้ใข้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ www.sasom.co.th และ/หรือ mobile application ของสะสม ขอให้อ่านเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะมีการเข้าใช้การหรือสมัครสมาชิก โดยเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้จะมีผลบังคับการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หากท่านเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการจะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กรุณาอย่าเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ 1.2. SASOM (สะสม) ให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งจัดหาสถานที่และโอกาสในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยจะเป็นเพียงตัวกลางที่จะทำให้การซื้อขายสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงทำให้บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับไหนก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อกำหนดและข้อผูกพันใดๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าวเว้นแต่ว่าความเสียหายดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับ sasom authentication guarantee สัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นจะเป็นสัญญาระหว่างคนซื้อและคนขายเท่านั้น บริษัทฯ มีหน้าที่แค่การดำเนินการขับคู่ธุรกรรมและตรวจสอบสินค้าให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ์ 1.3. ต่อไปนี้จะอ้างอิงถึง SASOM (สะสม) หรือบริษัท สะสม จำกัด โดยใช้คำแทนว่า “บริษัทฯ” 1.4. บริษัทฯไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้น 1.5. บริษัทฯไม่สามารถรับประกันระยะเวลาที่ผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นได้ 1.6. ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อนการยอมรับในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ หากท่านไม่แน่ใจว่านิติภาวะแล้วหรือไม่ กรุณางดใช้บริการจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการแทนผู้เยาว์และจะมีภาระผูกพันต่อเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีนี้ 1.7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกเว็บไซต์หรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา บริษัทฯอาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นทดลองตลาด ซึ่งอาจจะทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง หรือแตกต่างกับการทำงานของรุ่นสุดท้าย โดยจะถือสิทธิละเว้นในการรับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด 1.8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2. การใช้บริการ

2.1. การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ เท่านั้น 2.2. ลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้ 2.3. ในการที่จะใช้บริการผู้ใช้บริการตกลงที่จะ: 2.3.1. ใช้งานบริการ เว็ปไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้งานบริการ เว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์ม 2.3.2. เข้าใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา 2.3.3. ไม่ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า 2.3.4. ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิด หลอกลวง หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นและ/หรือสะสม 2.3.5. ไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด 2.3.6. ไม่ปั่นราคาของสินค้า(price manipulation) 2.3.7. ไม่เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึงและไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 2.3.8. ไม่เข้าถึงเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะเข้าถึง 2.3.9. ไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มของสะสมผ่านการใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรืออื่นใดๆ ที่ไม่ได้เป็นการกระทำจากมนุษย์ 2.3.10. ไม่แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ 2.3.11. ไม่ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง 2.3.12. ไม่ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยง การคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการหรือบังคับใช้โดยสำนักควบคุมสินทรัพย์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กระทรวงการคลังสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร 2.3.13. ไม่ละเมิดสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ 2.3.14. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาติ 2.3.15. ไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ใช้งานได้ 2.3.16. ไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม 2.3.17. ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มบริษัทฯ 2.3.18. ไม่ดำเนินการใดๆโดยจุดประสงค์ที่จะบ่อนทำลายระบบการทำงาน ระบบการให้คะแนน ระบบการประเมินงาน และระบบอื่นๆของบริษัทฯ 2.3.19. อัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาอันเป็นความลับที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือเผยแพร่ทำให้เป็นสาธารณะภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายในต่างๆ ที่มีสัญญาไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะชน) 2.3.20. อัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น 2.3.21. อัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต 2.3.22. อัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ เผยแพรเนื้อหา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 2.4. ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าผลจากเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการอัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ เผยแพร่ เนื้อหา หรือวัสดุอื่นๆ ที่ผู้ใช้กระทำขึ้น 2.5. ผู้ใช้รับทราบว่าบริษัทฯไม่สามารถควบคุมและคัดกรอกเนื้อหาการอัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ เผยแพรเนื้อหา หรือวัสดุอื่นๆ ล่วงหน้าได้ ผู้ใช้อาจพบเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม สะสมจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้นๆ ผู้ใช้ตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว โดยถือว่าผู้ใช้รับทราบว่าผู้ใช้งานไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่บริษัทฯสร้างขึ้น หรือส่งมายังบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในชุมชนและกระดานสนทนาของบริษัทฯและในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ หากผู้ใช้พบเจอเนื้อหาที่ทำให้ขุ่นเคืองใจหรือเข้าค่ายละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ ผู้ใช้สามารถแจ้งเข้ามาให้บริษัทฯทราบได้ที่ support@sasom.co.th และ/หรือช่องทางติดต่ออื่นๆของบริษัทฯ 2.6. ผู้ใช้รับทราบ ยินยอม และตกลงว่าบริษัทฯอาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่ถูกต้องทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือบริษัทฯ หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของสะสม ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทั่วไป 2.7. ราคาของสินค้าที่ต้องการ(bid)หรือประกาศขายอยู่ในบริษัทฯอยู่ภายใต้การบังคับการเสียภาษีเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3. ความเป็นส่วนตัว

3.1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการดังนั้นเพื่อให้ตัวท่านได้รับประโยชน์สูงสุดกับความเป็นส่วนตัว บริษัทฯขอให้ท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) อย่างละเอียดที่ www.sasom.co.th 3.2. การที่ผู้ใช้แสดงความเห็นชอบในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ถือว่าตัวท่านได้เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน 3.3. ผู้ใช้ตกลงว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลผู้ใช้เป็นสิทธิร่วมระหว่างท่านกับ บริษัทฯ 3.4. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์ข้อทราบข้อมูลและ/หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เป็นกรณีๆไปแล้วแต่ตามกฎหมายที่บังคับไว้จะกำหนด

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯและ/หรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักสรจากทาง บริษัทฯ และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด 4.2. บริษัทฯ ไม่อนุญาติให้ทำเดินการต่อไปนี้กับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ: ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง บริษัทฯ ก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อ บริษัทฯ อนุญาติให้ท่านสามารถดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขใดๆ 4.3. ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น บริษัทฯ มิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้และมิได้ครอบครองและ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใดๆ ที่ลงรายการไว้บนเว็บไซต์เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่นๆ 4.4. หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“เจ้าของ IPR”) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด โปรดทำหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ support@sasom.co.th และส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้ บริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาและตอบกลับข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้

5. บัญชีและความปลอดภัย

5.1. ในการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ผู้ใช้มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีโดยการใช้ email เป็นรหัสผู้ใช้ ผู้ใช้งานยังสามารถใช้บัญชีของ Facebook Google และ Apple ในการเข้าสู้ระบบของสะสมได้อีกด้วย 5.2. ผู้ใช้ตกลงที่จะเก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username and password) ไว้เป็นความลับ 5.3. ผู้ใช้จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีของท่านนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 5.4. ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้ชื่อบัญชีสมาชิกที่เหมาะสม หากบริษัทฯเห็นว่าชื่อที่ท่านใช้นั้นมีความไม่เหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับการให้บริการในบริการนั้นๆ และ/หรือ บริการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5.5. ผู้ใช้จะแจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบทันทีมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 5.5.1. ท่านไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้ 5.5.2. ท่านคิดว่ามีผู้ใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต 5.6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต เว้นแต่จะเกิดความผิดพลาดหรือการรั่วไหลของรหัสผ่านจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของรหัสผ่าน บริษัทฯ แนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ 5.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านกระทำการเข้าข่ายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ 5.7.1. ผู้ใช้ได้มีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ 5.7.2. ผู้ใช้มีบัญชีที่ใช้งานกับบริษัทฯ มากกว่า 1 บัญชี เพื่อเจตนาที่มิชอบด้วยเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือกฎหมาย 5.7.3. บัญชีของผู้ใช้ไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 5.7.4. การกระทำของท่านส่งผลเสียให้กับทางบริษัทฯ โดยมีเป็นเหตุอันควร 5.8. ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีได้โดยส่งคำขอของท่านที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่ support@sasom.co.th โดยผู้ใช้ยังมีส่วนรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดๆที่ยังกระทำไม่เสร็จสิ้น และผลกระทบจากธุรกรรมต่างๆในอดีตหากเกิดข้อพิพาทหรือผลกระทบในทางอื่นๆตามมา โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการนี้และผู้ใช้บริการยินดีและยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆจากการดำเนินการของบริษัทฯตามคำร้องของผู้ใช้ 5.9. ผู้ใช้สามารถเปิดบัญชีและ/หรือใช้บริการได้ต่อเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ

6. บทลงโทษการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ

6.1. หากผู้ใช้ได้มีการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ทางบริษัทฯขอดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้ 6.1.1. ส่งหนังสือตักเตือน 6.1.2. ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่ทำอยู่ 6.1.3. ยกเลิกคำสั่งต้องการซื้อ/ต้องการขายทั้งหมดของลูกค้า 6.1.4. ระงับการจ่ายเงินไปยังผู้ใช้บริการชั่วคราว 6.1.5. ระงับการใช้บริการชั่วคราว 6.1.6. ยกเลิกการให้บริการ (ยกเลิกบัญชีผู้ใช้) 6.1.7. กำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี 6.1.8. ลงโทษปรับ 6.1.9. ดำเนินคดีทางแพ่ง 6.1.10. ดำเนินคดีทางอาญา 6.2. หากผู้ใช้บริการเชื่อว่ามีผู้ใช้บริการท่านอื่นละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯได้ที่ support@sasom.co.th

7. การสั่งต้องการซื้อและการสั่งซื้อ (bid and buy)

7.1. ผู้ใช้สามารถสั่งต้องการซื้อสินค้า(bid order) โดยทางบริษัทฯ จะขึ้นแสดงข้อเสนอไม่ว่าจะเป็น แต่ไม่จำกัดเพียง: ราคา ขนาด รุ่น ยี่ห้อ และประเภทของสินค้า ให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นถึงข้อเสนอดังกล่าว 7.2. เมื่อผู้ใช้ทำการส่งคำสั่งต้องการซื้อ (bid) ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบ หากเมื่อมีการจับคู่ธุรกรรมสำเร็จแล้ว การชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตาม อาทิแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรวงเงินเติม บัตรถูกยกเลิก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลงโทษท่านตามที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในนโยบายโทษปรับ 7.3. เมื่อคำสั่งต้องการซื้อสินค้าของท่านมีผู้ตอบรับ จะถือเป็นการเริ่มธุรกรรมของทั้งสองฝ่าย 7.4. ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้า(buy order) โดยการอ้างอิงจากสภาพสินค้าและราคาที่ผู้ใช้รายอื่นๆต้องการขาย 7.5. ผู้ซื้อรับทราบถึงสภาพสินค้าที่จะซื้อโดยยอมรับตามสภาพที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ผู้ซื้อจะไม่ปฏิเสธการรับสินค้าหรือเรียกร้องใดๆหากสถาพสินค้าไม่สมบูรณ์แต่เป็นไปตามที่ระบุไว้ตั้งแต่ตอนต้น 7.6. ผู้ซื้อสามารถอ้างอิงถึงมาตราฐานของบริษัทฯ ได้ในหน้าแสดงรายละเอียดสภาพสินค้า โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเข้าใจผิดใดๆ เกี่ยวกับสภาพสินค้าหากสินค้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหน้าแสดงรายละเอียดสภาพสินค้า 7.7. ผู้ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยและชัดเจน และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ให้บริษัทฯ นั้นถูกต้อง และหากมีกรณีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่อยู่ผิดพลาดของท่าน ทางบริษัทฯ จะขอไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 7.8. ผู้ใช้สามารถศึกษาขั้นตอนการส่งคำสั่งต้องการซื้อ และวิธีการกรอกที่อยู่จัดส่งได้ที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

8. การสั่งต้องการขายและการสั่งขาย (ask and sell)

8.1. ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งต้องการขายสินค้า(ask order) โดยทางบริษัทฯจะขึ้นแสดงให้ผู้ใช้บริการรายอื่นเห็นถึงข้อเสนอการสั่งต้องการขายสินค้าโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ราคา ขนาด รุ่น ยี่ห้อ และประเภทของสินค้า 8.2. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งขายสินค้า(sell order) โดยการเลือกจากคุณลักษณะที่ผู้ใช้รายอื่นๆ ประกาศต้องการซื้อ 8.3. เมื่อคำสั่งต้องการขายสินค้าของท่านมีผู้ตอบรับ จะถือเป็นการเริ่มธุรกรรมของทั้งสองฝ่าย 8.4. เมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินกับทางสะสมแล้ว สะสมจะแจ้งให้ผู้ขายรับทราบ 8.5. การขายสินค้านั้น ผู้ขายสินค้าจะต้องส่งมอบสินค้าให้แก่บริการขนส่งที่ทางสะสมได้เลือกไว้ภายใน 2 วันนับตั้งแต่วันที่ทางสะสมได้แจ้งให้ผู้ขายทราบ เว้นแต่กรณีที่บริการขนส่งปิดทำการในโอกาศต่างๆ และกรณีพิเศษบางกรณี โดยบริษัทฯ อาจจะมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ส่งสินค้าให้แก่บริการขนส่งล่าช้า อาทิแต่ไม่จำกัดพียง ลดหย่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยผู้ใช้การสามารถดูบทสงโทษได้ในนโยบายโทษปรับ 8.6. ผู้ขายจะต้องทำความเข้าใจว่าบริษัทฯ เป็นสถานที่ซื้อ/ขายสินค้าที่ถูกลิขสิทธิเท่านั้น หากผู้ขายส่งสินค้าที่บริษัทฯ ได้ระบุว่าเป็นของละเมิดลิขสิทธิ/ของปลอม บริษัทฯ จะมีบทลงโทษแก่ผู้ขาย อาทิแต่ไม่จำกัดเพียง ลดหย่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ปรับเงินค่าขนส่ง โดยผู้ใช้การสามารถดูบทสงโทษได้ในนโยบายโทษปรับ 8.7. ผู้ขายต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ต้องการจะขายนั่นอยู่ในสภาพที่ทางบริษัทฯ ยอมรับ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่คำถามที่พบบ่อยและผู้ขายจะต้องระบุสภาพของสินค้าให้ชัดเจนก่อนการตั้งขายหากผู้ขายมิได้ระบุสภาพสินค้าไว้จะถือได้ว่าสินค้ามีสภาพสมบูรณ์หากเกิดข้อพิพาทขึ้นทางบริษัทฯ อาจจะแต่ไม่จำกัดเพียงลดจำนวนเงินจ่ายออก ส่งคืนสินค้า ยกเลิกรายการ โทษปรับเป็นต้น 8.8. ผู้ขายจะเป็นผู้แบงรับความเสี่ยงด้านการขนส่งทั้งหมดเกี่ยวกับการจะส่งสินค้ามาให้ทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบและผู้ขายได้หรือจะมีความคุ้มครองตามการประกันภัยอย่างเพียงพอสำหรับการแบกรับความเสี่ยง ทั้งหมด ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ขายทราบว่าทาบริษัทฯ จะเป็นแค่ผู้ช่วยติดต่อประสานงานกับบริษัทโลจิสติกส์เท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะการจัดส่งระหว่างบริษัทฯ กับตัวผู้ซื้อเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสินค้าชำรุจเสียหาย หรือสินค้าสูญหาย 8.9. ผู้ขายจะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยและชัดเจน และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายในการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ให้บริษัทฯ นั้นถูกต้อง และหากมีกรณีเกิดความล่าช้าในการเข้ารับสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่อยู่ผิดพลาดของท่าน ทางบริษัทฯ จะขอไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 8.10. ผู้ขายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายได้รับการอัปเดตในบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ขาย และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด 8.11. ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าที่จะขายตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง ราคาสินค้านี้จะรวมอยู่ในจำนวนทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อและสะสมเพิ่มเติมและแยกต่างหาก 8.12. ผู้ขายตกลงว่าบริษัทฯ อาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการลด ให้ส่วนลด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ขายจะได้รับจ่ายจะเป็นส่วนต่างราคาระหว่างราคาที่ผู้ขายระบุกับค่าบริการของบริษัทฯ รวมกับค่าดำเนินการการชำระเงิน และค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) 8.13. เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้ บริษัทฯ อาจโพสต์รายการดังกล่าว (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น ไซต์พอร์ทัลและไซต์เปรียบเทียบราคา) รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ (ในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ 8.14. ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อร้องขอ 8.15. ผู้ขายทราบและตกลงว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ขายและบริษัทฯ ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้ขายควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัย 8.16. ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าหากผู้ขายละเมิดนโยบายใดๆ ของบริษัทฯ จะส่งผลให้มีการดำเนินการต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6

9. การสั่งสินค้าพรีออเดอร์

9.1. ผู้ใช้งานสามารถทำการสั่งสินค้าได้บางประเภทเท่านั้น 9.2. ผู้ใช้งานจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าเติมจำนวนหรือชำระเงินมัดจำเพื่อทำการยืนยันคำสั่งสินค้าประเภทพรีออเดอร์ โดยให้ยึดจำนวนเงินมัดจำที่แสดงในหน้าสินค้าเป็นจำนวนชำระที่ถูกต้องและจำต้องทำการชำระเพื่อยืนยันคำสั่งสินค้าพรีออเดอร์ 9.2.1. หากผู้ใช้งานได้มีการทำการชำระเงินมัดจำสำหรับการสั่งซื้อพรีออเดอร์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ รวมถึงอัพเดทช่องทางการติดต่อของผู้ใช้การเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ตามที่ปรากฏก่อนได้รับการแจ้งเตือนว่าสินค้าได้มาถึงแล้ว 9.3. เมื่อผู้ใช้งานทำการชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าประเภทพรีออเดอร์ได้รับการยืนยัน โดยผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนในการยืนยันออเดอร์สินค้าประเภทพรีออเดอร์ผ่านการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชั่นและอีเมลที่ลงทะเบียนกับบริษัทฯ 9.4. เมื่อผู้ใช้งานทำการชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าประเภทพรีออเดอร์ได้รับการยืนยัน และถือว่าผู้ใช้งานรับทราบว่าไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอรับเงินมัดจำคืนได้ เว้นแต่ในกรณีสุดวิสัยที่จะถือเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ เป็นที่กำหนดเหตุสุดวิสัยดังกล่าว 9.5. ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชั่นและอีเมลที่ลงทะเบียนกับบริษัทฯ เมื่อสินค้าใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าสินค้าในจำนวนที่เหลือหลังหักเงินมัดจำดังปรากฏในหน้าคำสั่งซื้อเพื่อให้คำสั่งซื้อสมบูรณ์ก่อนทำการจัดส่งในลำดับต่อไป 9.5.1. กำหนดให้ผู้ใช้งานชำระค่าสินค้าภายในระยะเวลา 5 วันหลังได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นและอีเมลที่ลงทะเบียนกับบริษัทฯ โดยจะนับวันจากที่มีการส่งข้อความแจ้งเตือน และถือว่าผู้ใช้งานรับทราบว่าการตรวจเช็คการแจ้งเตือนภายในระยะเวลานั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง 9.5.2. บริษัทฯ จะทำงานส่งข้อความแจ้งเตือนอย่างน้อยอีก 1 ครั้ง รวมถึงในระยะเวลา 24 ชม.ก่อนกำหนดชำระเงิน หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าในจำนวนที่เหลือได้จะถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าประเภทพรีออเดอร์ดังกล่าวถูกยกเลิก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำสินค้าที่ได้มีการสั่งซื้อดังกล่าว 9.6. เมื่อการชำระเงืนค่าสินค้าในจำนวนที่เหลือเสร็จสิ้นสมบูรณ์ บริษัทฯ จำดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ทานตามลำดับและภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ทางบริษัทได้รับสินค้า เว้นแต่เกิดกรณีสุดวิสัย 9.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าชนิดพรีออเดอร์บางรายการ หากพบกรณีที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดว่า ผู้ผลิตไม่สามารถจัดส่งได้ตรงตามเงื่อนไข หรือตามจำนวนที่แจ้งไว้ โดยบริษัทฯ จะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกินความควบคุมของบริษัทฯ และหากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จำทำการแจ้งเตือนการยกเลิกออเดอร์และคืนเงินมัดจำแก่ผู้ใช้งานเต็มจำนวนที่ได้ชำระเป็นเงินมัดจำไว้ ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ 9.8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงระยะเวลาการเปิดให้บริการสั่งซื้อสินค้าชนิดพรีออเดอร์ จำนวนสินค้า จำนวนสินค้าต่อบัญชี ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับสินค้า จำนวนเงินมัดจำ เป็นต้น

10. บริการ ค่าบริการ ส่วนลดและโปรโมชั่น

10.1. ค่าบริการของบริษัทฯ ถูกระบุอยู่ในหน้ายืนยันรายการของท่าน ขอให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ อัตราค่าบริการของบริษัทฯ ที่จะถูกนำมาใช้คำนวณค่าบริการคืออัตราค่าบริการของบัญชีผู้ขาย ณ วันที่มีการจับคู่ธุระกรรมมิใช่วันที่ผู้ขายลงขายสินค้า โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการของผู้ขายสูงขึ้นโดยที่การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าบริการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเป็นบทลงโทษตามดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบุไว้ในส่วนที่ 16 10.2. สะสมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10.3. หากผู้ใช้เห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้ได้เห็นชอบในอัตราค่าบริการของบริษัทฯ ด้วย 10.4. บริษัทฯอาจจะออกโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชัน โดยเงื่อนไขของโคดส่วนลดและ/หรือโปรโมชันถูกระบุอยู่ใน นโยบายการใช้โคดส่วนลดขอให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ 10.5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10.6. หากผู้ใช้เห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้ได้เห็นชอบในเงื่อนไขของโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่น 10.7. บริษัทฯมีบริการเสริมอาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงการทำความสะอาดให้แก่ผู้ใช้บริการ ความเสียหายโดยอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มีการครุมครองสูงสุดถึง 2000 บาท

11. การชำระเงิน

11.1. การดำเนินการการชำระเงินของบริษัทฯจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบริษัทที่เป็นบริษัทคู่สัญญา 11.2. ช่องทางการชำระเงิน 11.2.1. ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ชนิดของบัตรเครดิต/เดบิตที่สามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอก 11.2.2. โอนเงินผ่านธนาคารโดยช่องทางนี้จะขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอก 11.3. บริษัทฯจะไม่มีการเก็บข้อมูลการชำระเงินใดๆของท่านไว้ 11.4. หากเกิดกรณีที่ธุรกรรมของท่านไม่สำเร็จ มีปัญหาหรือมีกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ทางบริษัทฯ ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ใช้งาน ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินไปยังช่องทางต่อไปนี้ตามความประสงค์ของผู้ใช้ 11.4.1. โอนคืนสู่บัญชีธนาคาร 11.4.2. คืนเป็นวงเงินเข้าสู่บัตรที่ใช่ชำระค่าบริการ 11.4.3. คืนเป็นบัตรกำนัลสะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเฉพาะผู้ใช้ที่ได้ชำระเงินผ่านบริษัทฯ มาโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยจะคืนเงินตามจำนวนจริงที่ท่านได้ชำระและเราจะคืนสิทธิ์การใช้โคดส่วนลด ให้แก่ท่าน โดยทางบริษัทฯ จะขอชำระคืนผ่านการโอนเงินเท่านั้นโดย เราจะโอนเงินคืนให้ผู้ใช้ผ่านบัญชีที่ท่านระบุไว้ในโปรไฟล์ -> บัญชีธนาคารเท่านั้น บริษัทฯ จะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาด 11.5. ในกรณีที่ผู้ใช้ได้ขายสินค้าผ่านสะสม ทางสะสมจะขอให้ค่าสินค้าหลังหักค่าบริการและค่าอื่นๆของสะสม อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการการชำระเงิน ให้ทางผ่านบัญชีที่ท่านระบุไว้ในโปรไฟล์ -> บัญชีธนาคารเท่านั้น สะสมจะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาด 11.6. สะสมจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการจัดส่งข้อมูลการชำระเงิน หรือการกรอกข้อมูลการชำระเงินผิดพลาด 11.7. ในการเชื่อมต่อบัตรเป็นครั้งแรก ทางสะสมจะขอหักเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อเป็นการยืนยันตัวบัตร หากการยืนยันเ สร็จสิ้นทางเราจะคืนเงินให้

12. ระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ SASOM Tier และ SASOM Points

12.1. ผู้ใช้บริการอาจมีสิทธิได้การได้รับคะแนนสะสม (SASOM Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (SASOM Tier) ในทุกกิจกรรมของผู้ใช้บริการอาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อสินค้า การขายสินค้า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสะสมที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด โดยอัตราที่กำหนดนั้นให้เป็นไปโดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่งเพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบัญชีผู้ใช้งานของคุณมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 12.2. สิทธิประโยชน์ต่างๆจาก SASOM Tier และคะแนนสะสม SASOM Points ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่อาจซื้อ ขาย โอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 12.3. ผู้ใช้งานสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆได้โดยการส่งคำขอถึงบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวได้ ภายใต้ข้อจำกัดที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว หากการทำธุรกรรมไม่สำเร็จ บริษัทฯจะทำการคืนสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบของสิทธิประโยชน์พิเศษโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบของเงินสดไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม 12.4. SASOM Points ที่คุณแลกจะถูกหักจากยอด SASOM Points รวมของคุณ โดย SASOM Points คงเหลือของคุณแต่ละหน่วยมีวันหมดอายุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของ SASOM Points ของคุณได้ในหน้าบัญชีของคุณ 12.5. หากเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับจำนวนคะแนนสะสม (SASOM Points) และคะแนนเพิ่มระดับ ( SASOM Tier) ที่คุณได้รับจากกิจกรรมที่คุณมีสิทธิที่จะได้รับ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานในการทำการแจ้งบริษัทฯภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่คุณได้รับคะแนนสะสม (SASOM Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (SASOM Tier) หรือวันที่คุณควรจะได้รับคะแนนสะสม (SASOM Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (SASOM Tier) และทางบริษัทฯอาจขอให้คุณให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของคุณ 12.6. บริษัทฯ ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบอย่างใดๆอันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษคุณจะต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณว่าการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษมีผลต่อสถานะทางภาษีของคุณหรือไม่ 12.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน (1) การยกเลิกระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ SASOM Tier และ SASOM Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยจะบอกให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วัน และ (2) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าร่วมระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ SASOM Tier และ SASOM Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจขอบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. การยกเลิก การแลกเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า และการขอคืนเงิน

13.1. ผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งยกเลิกคำสั่งต้องการซื้อ/ต้องการขายสิ้นขายได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีผู้ใช้บริการท่านอื่นได้ตอบรับในการทำธุรกรรมกับท่าน ท่านจะไม่สามารถยกเลิกธุรกรรมได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 13.2. ผู้ใข้บริการไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขายสินค้า 13.3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแลกเปลี่ยนสินค้าใดๆทั้งสิ้น 13.4. ท่านสามารถคืนสินค้าและขอคือเงินได้ถ้าหาก: 13.4.1. ตัวสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ในกรณีนี้หมายถึงป้ายสินค้ารวมถึงป้าย authentication ของ SASOM ยังคงอยู่ และสินค้าไม่ได้ร่องรอยการนำไปใช้งาน และอื่นๆ 13.4.2. ผู้ใช้บริการเชื่อว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อและ/หรือเป็นของละเมิดลิขสิทธ์ และทาง บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่ลูกค้ากล่าวอ้างมีมูลความจริง 13.4.3. ผู้ใช้บริการแจ้งสะสมภายใน 3 วันหลังจากการได้รับสินค้าผ่านทางช่องทางที่ระบุใน 13.2 13.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหากพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ/หรือทั้งสองฝ่ายได้ละเมิดข้อกำหนดของ บริษัทฯ อาทิแต่ไม่จำกัดถึงการนำส่งมอบสินค้าผิดรุ่น การนำส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ โดยทาง บริษัทฯ จะทำการเยียวยาผู้ซื้อด้วยการคืนเงินและอาจจะมีสิทธิประโยชน์อย่างอื่นด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะนั้น และบริษัทฯ สงวนสิทธฺิไม่จำเป็นต้องแจ้งนโยบายดังกล่าวล่วงหน้ารวมกรณีถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนโยบายดังกล่าว

14. การจัดส่ง

14.1. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าการจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทยและประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินการ จะให้บริการหรือบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการการจัดส่งที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือพนักงานส่งพัสดุของ บริษัทฯ 14.2. สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าหากสินค้าที่วางจำหน่ายได้ถูกระบุว่าเป็นสินค้าที่จะจัดส่งมาจากต่างประเทศแล้ว สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำหน่ายโดยผู้ขายที่อยู่นอกประเทศของคุณ และการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการทำความเข้าใจกับข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่ใช้กับประเทศปลายทางที่กำหนด ผู้ใช้งานรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่อาจให้คำแนะนำหรือดำเนินการหรือให้การรับผิดชอบในกฎหมายใดใด รวมทั้งให้การตกลงว่า บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสี่ยงหรือความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย

15. ข้อพิพาท

15.1. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ จะเป็นเพียงตัวกลางในการประสานการการธุรกรรมที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งสองฝ่ายอย่างสมเหตุสมผล และหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้งานสามารถนำกรณีดังกล่าวขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรมได้ 15.2. ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละฝ่ายให้คำรับรองและตกลงว่าตนจะไม่ฟ้องร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต่อ บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ (เว้นแต่กรณีที่ บริษัทฯหรือบริษัทในเครือถือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในธุรกรรมตามข้อเรียกร้องดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนแพลตฟอร์มบริษัทฯหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

16. การบอกกล่าว

16.1.บริษัทฯ จะทำการสื่อสารเพื่อทำการบอกกล่าวแก่ท่านผ่านทาง 16.1.1. สื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง email, sms, ช่องทางผ่านแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ อาทิ LINE Facebook Instagram Twitter Tiktok ฯลฯ โดยเหล่านี้ บริษัทฯ จะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบ ณ วันที่ได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวออกไป 16.1.2. การจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับทราบคำบอกกล่าวแล้ว โดยยึดระยะเวลาเป็น 2 วันนับการมีการการจัดส่งเอกสารดังกล่าว 16.2. ท่านสามารถส่งคำขอติชม และ/หรือติดต่อบริษัทฯได้ที่ support@sasom.co.th

17. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

17.1. บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” บริษัทฯ ไม่รับประกันว่า บริการของบริษัทฯ หรือการทำงานในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ จะพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องใดๆ หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือกรณีที่บริษัทฯและ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มของบริษัทฯ จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด 17.2. ผู้ใช้งานรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของบริษัทฯนี้และ/หรือบริการ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานที่จะต้องยอมรับจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ 17.3. เครื่องมือและแผนภูมิการแสดงข้อมูลต่างๆที่บริษัทฯ ได้สร้างขึ้น มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมตามเครื่องมือเหล่านั้นโดยปราศจากดุลพินิจส่วนบุคคล หากมีการสูญเสียเกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยอ้างอิงถึงเครื่องมือเหล่านั้น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

18. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด

18.1. จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม บริษัทฯจะไม่รับผิดไม่ว่าจะตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ในเชิงรุก เชิงรับ หรือการถูกใส่ความ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะทางปฏิบัติหรือทางทฤษฎี) หรือประเด็นฟ้องอื่นๆ ตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ: 18.1.1. การสูญเสียการใช้งาน 18.1.2. การสูญเสียกำไร 18.1.3. การสูญเสียรายได้ 18.1.4. การสูญเสียข้อมูล 18.1.5. การสูญเสียค่าความนิยม 18.1.6. การล้มเหลวในการรับรู้เงินควรได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว 18.2. ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ 18.3. บริษัทฯ จำกัดความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกอยู่ที่จำนวนความเสียหายจริงหรือสูงสุดที่ 2,500 บาท

19. ลิงก์ไปยังบุคคลภายนอก

19.1. ลิงก์ของบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในไซต์ที่มีลิงก์ไปดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ